Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
⦁ Isabel Voet Vitaliteitscoach, is een eenmanszaak van Isabel Voet en is gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 78101492 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Isabel Voet.
⦁ De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
⦁ Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst (van opdracht) op grond waarvan Isabel Voet werkzaamheden voor een klant verricht of diensten aanbiedt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
⦁ Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
⦁ Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, coachingstrajecten, digitale producten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten van, door of namens Isabel Voet, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
⦁ De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Isabel Voet in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
⦁ Isabel Voet is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Isabel Voet (www.isabelvoet.nl).

Artikel 3 Informatieverstrekking door de klant
⦁ Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Isabel Voet.
⦁ De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Isabel Voet ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Isabel Voet zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
⦁ Indien de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
⦁ Indien er sprake is van medische klachten, indien de klant onder behandeling is bij een arts of specialist of indien de klant medicijnen gebruikt, dan is de klant verplicht daarvan tijdig melding te maken bij Isabel Voet. Daarnaast is de klant verplicht om diens arts of specialist tijdig te informeren over de opdracht van de klant aan Isabel Voet.
⦁ Isabel Voet is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde en de klant vrijwaart Isabel Voet ter zake volledig.
⦁ Isabel Voet behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
⦁ Isabel Voet is niet BIG geregistreerd, verricht geen medische handelingen en exploiteert ook geen medische organisatie. Er wordt derhalve door Isabel Voet geen medisch advies gegeven of een medische diagnose gesteld.
⦁ De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vermelden aan diens arts(en) dat hij/zij met Isabel Voet een overeenkomst is aangegaan c.q. bij Isabel Voet een coachingstraject volgt.
⦁ Isabel Voet draagt geen zorg of verantwoordelijkheid voor een eventuele declaratie van kosten bij de (zorg)verzekeraar van de klant. Daarvoor is en blijft uitsluitend de klant verantwoordelijk.
⦁ Isabel Voet voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Isabel Voet heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting en Isabel Voet is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van een resultaat dat klant beoogde. De klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
⦁ De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en/of uitvoeren van door Isabel Voet gegeven adviezen en/of aangereikte kennis of handelingen.
⦁ Digitale producten, waaronder online programma’s dienen bij aanschaf van het betreffende traject direct in zijn geheel te worden betaald, ook wanneer de klant gedurende het traject tot annulering wenst over te gaan.
⦁ Het is niet mogelijk om digitale producten te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant namelijk digitaal toegang tot zijn aankoop (waaronder van op maat gemaakte producten), waardoor retournering niet meer kan. De klant doet bij aankoop van digitale producten afstand van een eventueel recht gebruik te maken van bedenktijd en het eventuele recht de overeenkomst te herroepen. De klant gaat hier bij aankoop van digitale producten uitdrukkelijk mee akkoord.
⦁ Isabel Voet behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van haar online programma’s te wijzigen of (tijdelijk) stop te zetten. In geval van een dergelijke blijvende stopzetting door Isabel Voet, heeft de klant slechts recht op een pro rata teruggave van het reeds betaalde bedrag.
⦁ Niettegenstaande hetgeen in voorgaande artikelleden is bepaald, hebben Isabel Voet en de klant beiden het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. De klant is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Isabel Voet voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen
⦁ Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of programma wordt doorlopen.
⦁ De werkzaamheden, producten en diensten van Isabel Voet worden gefactureerd op basis van uurtarief of vooraf vastgestelde (pakket)prijs. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijs/tarief is gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Isabel Voet behoudt zich het recht voor om de tarieven (tussentijds) aan te passen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.
⦁ Betaling dient vooraf plaats te vinden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
⦁ Isabel Voet verstuurt de facturen uitsluitend per e-mail of langs andere digitale weg. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt Isabel Voet de facturen per gewone post.
⦁ De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Isabel Voet direct aan de klant doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten en de kosten van derden die -na toestemming van de klant- zijn ingeschakeld.
⦁ Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
⦁ De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Betaling dient tijdig plaats te vinden in Euro’s op een door Isabel Voet aangegeven bankrekeningnummer.
⦁ Indien de klant van mening is dat de factuur onjuist is, dient de klant binnen één week na factuurdatum het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Isabel Voet. Nadien geldt de factuur als onbetwist tussen partijen. Een eventueel bezwaar schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.
⦁ Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt Isabel Voet zich het recht voor om haar werkzaamheden per direct op te schorten.
⦁ Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de klant over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is Isabel Voet vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
⦁ Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en eventuele incassokosten komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Isabel Voet gemaakte kosten. Indien de klant een particulier is, geldt in afwijking van het voorgaande, de wettelijke regeling.
⦁ In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de klant is Isabel Voet gerechtigd om alle vorderingen op de klant per onmiddellijk op te eisen.

Artikel 6 Klachten
⦁ Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van Isabel Voet moeten schriftelijk en gemotiveerd aan Isabel Voet kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek als de klant aantoont dat hij/zij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.
⦁ Een eventuele klacht schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade
⦁ Isabel Voet is nimmer aansprakelijk voor schade die:
⦁ voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Isabel Voet bij de klant geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
⦁ is ontstaan doordat Isabel is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; en/of
⦁ is veroorzaakt doordat Isabel Voet de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
⦁ is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;
⦁ Isabel Voet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
⦁ Onverminderd het voorgaande is Isabel Voet niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
⦁ Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Isabel Voet als gevolg van of in verband met de uitvoering van een opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Isabel Voet afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
⦁ Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Isabel Voet beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Isabel Voet over de laatste 6 maanden van de klant heeft ontvangen.
⦁ Klant vrijwaart Isabel Voet tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
⦁ Isabel Voet behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het auteursrecht, merk- en handelsrecht.
⦁ Alle door Isabel Voet verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, online programma’s of onderdelen daarvan, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant voor diens privé doeleinden en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isabel Voet worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, (commercieel) geëxploiteerd, of ter kennis van derden worden gebracht.
⦁ Isabel Voet heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Geheimhouding en omgang persoonsgegevens
⦁ Beide partijen zijn, behoudens een wettelijke- of beroepsplicht, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
⦁ De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van Isabel Voet, waarvan de laatste versie te vinden is op de website van Isabel Voet (www.isabelvoet.nl).

Artikel 10 Geschilbeslechting
⦁ Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
⦁ Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Versie 1.3 december 2020